4,7-Benzothiazoledione, 5-methoxy-2-methyl-6-[(4-methylphenyl)thio]-
CAS No. 650635-75-9